Nová aktualizácia pre HIKMICRO GRYPHON - 5.5.38

Nová aktualizácia pre HIKMICRO GRYPHON - 5.5.38

1. Skombinuje hlavný firmvér a firmvér FPGA do jedného balíka firmvéru.

2. Zlepšuje výstupné rozlíšenie obrazu pre optický kanál na 720 x 576.


3. Optimalizuje efekt fúzie obrazu.

4. Upravuje metódu merania lasera na „kontinuálny režim“ a „jednorazový režim“.


Poznámka:
l Nepretržitý režim: krátko stlačte tlačidlo merania, zariadenie bude podporovať nepretržité meranie laserového rozsahu po dobu 15 sekúnd. Výsledok merania sa obnoví raz za sekundu. Ak meranie zlyhá, zobrazí sa červená výzva „- - -“. Po 15 sekundách sa funkcia obnoví tak, že nie je aktivovaná a zobrazí sa biela výzva „- - -“.

l Režim raz: krátko stlačte tlačidlo merania, zariadenie bude raz podporovať laserové meranie rozsahu. Výsledok merania zostane 1 sekundu, potom sa funkcia obnoví a nebude aktivovaná a zobrazí sa biela výzva „- - -“. Ak meranie zlyhá, zobrazí sa červená výzva „- - -“.

l Predvolene je zvolený kontinuálny režim.

l Laserový rozsah nie je možné zapnúť, keď je batéria takmer vybitá.

5. Podpora laserového merania (dostupné v GQ35L, GH35L, GH25L, GQ50L)

6. Podpora zobrazenia režimu vlastnej palety výberu.

Poznámka:
l Režim palety by mal mať zvolený aspoň jeden režim.

l Prepínateľné palety sa zobrazujú podľa vlastných vybratých paliet.

l Predvolený stav funkcie na výber sú 3 režimy: horúca biela, optický a fúzia obrazu.

7. Optimalizuje výzvu na ikonu palety tak, aby bola konzistentná s paletou živého zobrazenia v reálnom čase.

8. Optimalizujš extrémne hodnoty parametrov jasu a kontrastu.

9. Zmena logiky tlačidiel pre fotografovanie: dlho stlačte tlačidlo merania pre fotografovanie (táto zmena je dostupná len v sérii LRF).

10. Upravuje úrovne fúzie s novou vzdialenosťou: 19~33m, 33~134m a >134m.

11. Podpora prepínania jednotiek rozsahu medzi metrickým a yardom (m/yard). Predvolené sú yardy.

12. Optimalizácia výzvy používateľského rozhrania nahrávania videa

l Pridáva červenú bodku do ľavého horného rohu displeja, keď zariadenie umožňuje nahrávanie videa. A červená bodka nebude blikať.

13. Podpora fotografovania počas nahrávania videa.

14. Odstráňuje sekundy z hodín reálneho času.

15. Podpora automatického vypnutia v pohotovostnom režime: zatvorenie, 30 minút, 45 minút. (Stav funkcie je predvolene vypnutý)

16. Podpora funkcie prekrytia vodoznaku HIKMICRO. (Stav funkcie je predvolene vypnutý a po povolení sa prejaví v živom náhľade, snímke a nahrávaní videa.)


Postup vykonania aktualizácie:

Stiahnite si a následne rozbaľte vo vašom PC archív so súborom pre model vášho zariadenia.

Vyberte batérie a pripojíte zariadenie HIKMICRO k počítaču pomocou dodaného kábla a potom zapnite zariadenie.

Vypnite na termovízii funkciu Wi-Fi hotspotu.

Otvorte detegovanú jednotku zariadenia HIKMICRO, skopírujte súbor digicap.dav a nahrajte ho do SD karty.
Zariadenie necháte pripojené v PC.

Podržaním vypínača reštartujte zariadenie a zariadenie sa automaticky aktualizuje. Priebeh aktualizácie sa zobrazuje na displeji zariadenia.


Poznámka:
l Počas čakania na dokončenie aktualizácie zariadenia prebehne proces aktualizácie dvakrát.

l Prvý proces aktualizácie znamená aktualizáciu hlavného firmvéru a budú sa zobrazovať percentá postupu (0 % až 100 %). Tento krok bude trvať 2-3 minúty. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí výzva „Aktualizácia bola úspešná.“ a prístroj sa sám reštartuje.

l Po reštartovaní zariadenia prebehne druhý proces aktualizácie, ktorý znamená upgrade firmvéru FPGA. Budú sa zobrazovať percentá postupu (0 %, 10 %, 60 % a 100 %). Dokončenie tohto kroku bude trvať takmer 15-20 minút, takže chvíľu zostanú percentá na úrovni 10% a 60%, v tomto kroku počkajte 15-20 minút.


Novú aktualizáciu stiahnete tu.